Viera Rybárová

1953

Prekladateľka odbornej literatúry, pedagogička na VŠMU.

Viera Rybárova (nar. 1953) študovala na FFUK v Bratislave. Pracovala v Literárnovednom ústave SAV, publikovala štúdie o anglickom modernizme (J. Joyce, V. Woolf, D. H. Lawrence). Je spoluautorkou slovníka spisovateľov anglicky písaných literatúr (Praha, Libri 1996). Vyučuje angličtinu na VŠMU, napísala učebnicu English for Students of Film (VŠMU 2006). Prekladá odbornú literatúru (Carlson M. Dejiny divadelných teórií, DU 2006; Z. Gindl – Tatárová: Practical Dramaturgy, VŠMU 2008).