Miroslav Cipár

1935

Okrem ilustračnej tvorby sa venuje úžitkovej grafike, voľnej grafike a monumentálnej tvorbe.

Miroslav Cipár bol opakovane oceneným autorom na Bienále ilustrácií Bratislava. Autorovu ilustračnú tvorbu charakterizuje dominantný prvok hravosti a sladkej romantiky. Z ilustrácií je evidentný tvorcov rukopis, štylizuje jednoduché predmety, ktoré skladá tvarovo i farebne do kompozične zoskupených obrazov plných fantázie. Príznačný je pre jeho ilustráciu sklon k symbolom, znaku a vytríbenej až historizujúco pôsobiacej ornamentike. Komično a humor sa odráža v jeho mnohých štylizovaných obrazoch umocnených živou farebnosťou a esenciou hry. Vtipná štylizácia figúr je vpletená do ornamentu geometricky usporiadaného, zo sýtych farebných presne vymedzených a uzavretých plôch sa vyčleňuje ako dominantný a transparentný prvok – zvlnená línia evokujúca princípy baroka i secesie. V ilustráciách strieda extrémne polohy agresívnej expresivity s harmonickou poetikou. Náklonnosť ku grafickému vnímaniu obrazu je evidentná aj v ilustráciách. Hoci v nich sa nepomerne viac hrá a narába viac s farbou, talent vyjadriť sa skratkou, znakom a jednoznačne adresnou čistotou tvaru sa prejaví v každom z jeho diel pre malého vnímateľa. Objekty často akoby vo vzduchoprázdne plávali a evokovali akýsi, (aj keď graficky jednoznačný) sen, inokedy priznávajú svoju nekompromisnú plošnosť a zvinutú linku akoby doslova vyrytú ceruzou do papiera. Táto forma má svoje presné radenie, svoj kánon, systém, štruktúru a racionálne vymedzenie, ale prezdobená štylizácia čiary robí z tvrdej jednoznačnosti výtvarného odkazu elegantnú, často hravú, správu o existencii rozprávkového (a nielen toho) sveta. Rôznorodosť tvorby a jednoznačná náchylnosť na iné žánre výtvarného spektra vyjadrovania sa, sa však akoby globálne a zoskupene potvrdzuje v tvorbe ilustračnej. Akoby všetky tie „odbočenia“ od ilustrácie, boli zároveň v ilustrácií prirodzene zastúpené. Grafika, kresba, úžitkovosť i istá divadelnosť obrazu, to všetko je zakódované v ilustrácii. Často ilustrácia preto vyznieva graficky a kresebne, často grafika a kresba vyznieva ako ilustrácia. Tento fenomén predurčuje autorove komplexné myslenie a cítenie výtvarna a umeleckej estetiky, ktorá dokáže byť rovnako poetická ako aj praktická. M. Cipár je univerzálny umelec, ktorý sa okrem ilustrácie venuje kreslenému filmu, scénografii, úžitkovej grafike, maľbe a čiastočne plastike, je činný i literárne, ale orientuje sa predovšetkým na grafiku, ilustráciu a kresbu.

Autorka textu: Mgr. Barbara Brathová, historička umenia