Marián Andričík

1964

Je slovenský literárny vedec a prekladateľ, pracoval ako redaktor časopisu Dotyky.

Absolvoval jedenapolmesačnú stáž v USA na The American University vo Washingtone. Od roku 1996 pôsobil ako pedagóg na Prešovskej univerzite. V roku 2003 obhájil dizertačnú prácu K druhovým problémom prekladu. Venuje sa prekladaniu poézie, prózy, divadelných hier, rozhlasových hier, esejí, odbornej literatúry. V roku 1993 získal prémiu Slovenského literárneho fondu za preklad výberu z poézie Johna Keatsa, 1996 za antológiu beatnickej poézie, 2005 za výber z poézie Williama Blakea 2006 za Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník. V súčasnosti vedie Katedru slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Žije s manželkou a dvoma deťmi v Košiciach.